autodestrukcja

161 tekstów – auto­rem jest auto­des­truk­cja.

Nie urodziłam się by przegrać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2014, 21:04

Kiedyś ludzie marzy­li by żyć, dziś marzą o śmierci. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 marca 2014, 23:36

Jeżeli choć raz w życiu zas­ta­nowisz się czy jest możli­wość by stra­cić z ja­kiegoś po­wodu jakąś osobę to znaczy, że już ją straciłeś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2012, 21:30

Nie jes­tem in­te­resująca, cza­sem urocza cza­sem przerażająca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2012, 22:19

Ciężko jest uśmie­chać się, słuchać, prze­bywać, a co gor­sza roz­ma­wiać z ludźmi, których się na­wet nie lubi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 kwietnia 2012, 22:04

Jeżeli mogłabym o coś prosić.
To byłaby to wyt­rwałość w dążeniu do spełnienia swych marzeń.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 marca 2012, 21:15

Żywię się miłością do chudości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2012, 16:43

Nie­chcący to ja mogę strącić szklankę ze stołu, a nie ko­goś zranić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 lipca 2011, 21:52

Na­leżę do tej gru­py osób, które po­wiedzą Ci naj­gor­szą prawdę pat­rząc pros­to w oczy z uśmie­chem na us­tach.
To mo­ja be­zuczu­ciowość, a To­bie nic do tego. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 czerwca 2011, 19:26

Na marze­nia nig­dy nie jest za późno.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 czerwca 2011, 00:57

autodestrukcja

Dziewczyna marząca o parkurach Grand Prix, których pewnie nigdy nie będzie miała okazji przejechać. Zakochana bez pamięci w jeździectwie, które jest jej jedynym planem na przyszłośc, zupełnie nierealnym. Ma trudny charakter, jest uparta i zawsze lubi postawić na swoim.

Zeszyty
  • pragnę Twej miłości. – Miłością może być: nasza 'dru­ga połówka' , mu­zyka, ta­tuaże, rodzi­na, nasz naj­lep­szy przy­jaciel.. Miłością może być wszys­tko. Bo prze­cież każdy inaczej od­biera miłość.

  • psychoza. – Każdy z nas jest swoją własną psychozą po­rowadzącą do sa­mozagłady, auto­des­truk­cji.

  • realia życia. – Bo życie jest trud­ne. Ale prze­cież każdy mu­si je przeżyć sam, by mógł osądzić co zro­bił źle, co by chciał zro­bić inaczej. Nie pozwólmy by ktoś kiero­wał naszym życiem.. na­mi. 

  • sens bezsensu. – By­wa i tak, że to co wy­daje się nam bez­sensow­ne, ma sens.. głębo­ki i uk­ry­ty.. A to co cza­sem wy­daje się lo­giczne i pra­widłowe, jest bez­sensow­ne. Jak nasze is­tnienie. Bo prze­cież.. bedziemy tyl­ko na chwi­le, a po­tem znik­niemy.. Zwyczaj­nie znik­niemy, zos­ta­wiając nasz obaz w pa­mięciach blis­kich.. ale i oni w końcu umrą. Nie zos­ta­nie po nas nic.

  • wzruszające. – Naj­piękniej­sze emoc­je wy­dos­tają się z człowieka zu­pełnie niep­la­nowa­ne.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

autodestrukcja

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność